Kriterier for tildeling af støtte

Der ydes økonomisk støtte til videnskabelig forskning til læger og lægestuderende, der beskæftiger sig med forskning i og helbredelse af hudsygdomme inden for følgende kategorier.

Forskningsprojekter

Der ydes alene støtte til læger og lægestuderende.

Der anvendes ansøgningsskema. De nødvendige tilladelser til forskningsprojektet skal være indhentet.

Ansøgningerne skal indeholde en motiveret ansøgning på dansk i lægmandssprog på maksimalt 1 A4-side, forsøgsprotokol, budget og kort curriculum vitae samt oplysning om kontonummer på en forskningskonto. Det er en forudsætning for at komme i betragtning at ovenstående foreligger.

Forskningsprojekter, som udføres af forskere i starten af deres karriere, prioriteres.

Ved ansøgning om apparaturanskaffelse lægges vægt på støtte til udstyr, som efter afslutning af det aktuelle projekt efterfølgende kan anvendes af andre forskere, typisk på samme afdeling.

Der skal foreligge tilbud på udstyr, utensilier og reagenser.

Priser angives uden moms for institutioner, som ikke er momspligtige.

Der ydes ikke tilskud til køb af computere.

Der ydes i almindelighed ikke støtte til lønninger, ph.d.-afgift, publikationsudgifter eller overhead.

Der skal aflægges rapport over, hvordan forskningsmidlerne har været anvendt. Eventuelle ikke udnyttede bevillinger skal tilbagebetales til fonden.

Introduktionsstipendium

Der ydes støtte til et 6 mdr.’s introduktionsstipendium på op til 350.000 kr. samlet. Der skal foreligge dokumentation for lønnens størrelse.

Det er en forudsætning at man ikke har erhvervet en ph.d. grad eller er indskrevet på ph.d. skolen.

Fonden har mulighed for at uddele højst et legat pr. uddelingsrunde.

Der skal foreligge motiveret ansøgning, forsøgsprotokol, budget og kort curriculum vitae.

Kongresdeltagelse

Der kan i et vist omfang opnås støtte, men kun hvis ansøgeren fra kongressen har fået accept til en oral præsentation ved kongressen og i sjældne tilfælde poster præsentation. I disse tilfælde skal dokumentation herfor  indsendes.

Der skal foreligge tilbud på rejse- og hoteludgifter.

Længerevarende studierejser

Længerevarende studierejser defineres som ophold af over 2 måneders varighed.

Det er muligt i et vist omfang at opnå støtte til sådanne studierejser.

Kurser

Der ydes ikke støtte til kurser.

En undtagelse er ”Introductory Course on Biology of the Skin”, som afholdes i Cambridge, England eller lignende kurser. Der er en mangeårig tradition for at yde støtte til dette kursus som en introduktion til faget dermatologi.